Vedtægter

April 2024

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Angst & StressForeningen.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at virke som landsdækkende patientforening for mennesker med angst og stress og for deres pårørende. Foreningen skal støtte og vejlede de berørte, varetage deres interesser, udbrede viden om og forebygge stress og angstlidelser samt informere om behandlingen heraf.

Patientforeningen skal bl.a. medvirke til:

Stk. 1. At udøve oplysende, rådgivende, undervisende og forebyggende virksomhed.

Stk. 2. At igangsætte og opretholde initiativer, der kan yde støtte mennesker med angst og stress og til deres pårørende.

Stk. 3. At bedre sociale og arbejdsmæssige forhold for mennesker med angst og stress.

Stk. 4. At bedre behandlingsmæssige forhold for mennesker med angst og stress

Stk. 5. At varetage fælles interesser over for myndighederne og offentligheden.

Stk. 6. At fjerne myter og fordomme omkring angstlidelser.

Stk. 7. At støtte forskning inden for angst- og stressområdet.

Stk. 8. At samarbejde med udenlandske organisationer med lignende formål.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har interesse for foreningens formål.

Stk. 2. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Medlemmet får derefter tilsendt vedtægterne.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Angst & StressForeningenn med virkning fra foreningens modtagelse af udmeldelsen. Der sker ikke refusion af indbetalt kontingent ved udmeldelse.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ved 2/3 flertal ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, såfremt vedkommende modarbejder foreningens formål eller i øvrigt foretager handlinger, der er uforenelige med foreningens formål. Et ekskluderet medlem kan forlange at få sit medlemskab prøvet ved førstkommende generalforsamling. Beslutningen om eksklusion kan ikke indbringes for domstolene.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet for indeværende regnskabsår skal betales senest den 1. februar.

Stk. 6. Bestyrelsen kan oprette støttemedlemskaber for interesserede foreninger, institutioner, organisationer og virksomheder.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af april måned og indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan ske via medlemsbladet. Regnskabet (evt. i uddrag) offentliggøres i medlemsbladet og/eller på medlemssiderne på www.angstforeningen.dk.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt gyldigt kontingent en måned før generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan højst medbringe fuldmagt fra to andre medlemmer. Fuldmagten skal være skriftlig. Der er desuden mulighed for at afgive sin stemme ved fremsendelse af anbefalet brev til foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlen skal være personligt underskrevet og medlemsnummer fremgå.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsordenen
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Godkendelse af budget for kommende regnskabsår
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
 11. Valg af ekstern revisor
 12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. En i såvel fagkredse som i befolkningen almen kendt og respekteret person kan af bestyrelsen anmodes om at være foreningens præsident. Flere andre personer kan anmodes om at være præsidiets medlemmer.
Præsidiemedlemmerne udpeges af bestyrelsen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Foreningens præsidium udgør et repræsentativt forum, der i relation til bestyrelsen har en rådgivende funktion.

§ 7 Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer, sekretær og 3 menige medlemmer. Det tilstræbes, at der er faglig repræsentation i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgbare til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer.

Stk. 3. Der vælges 3 suppleanter.

Stk. 4. I ulige år skal der vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, i lige år 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Hver valgperiode er på 2 år.

Stk. 6. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, overtager det udtrædende medlems anciennitet og afgår det år, hvor det udtrædende medlem skulle være afgået.

Stk. 7. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 8. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 9. Alle tillidsposter gælder for hele valgperioden.

Stk. 10. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, som i det daglige skal stå for foreningens forskelligartede forretninger og aktiviteter. Foreningen kan også udpege en direktør eller daglig leder til at varetage foreningens daglige drift.

Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

Stk. 12. Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren eller af en af bestyrelsen antaget bogholder.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret.

§ 9 Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og direktøren/den daglige leder eller i formandens forfald af næstformanden og direktøren/den daglige leder eller af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf én skal være formand eller næstformand.

Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter således kun med sin formue.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Såfremt vedtægtsændringerne vedtages af et flertal af de tilstedeværende på generalforsamlingen, men ikke med 2/3 flertal, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages, såfremt mere end halvdelen af de fremmødte stemmer for.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af Angst & StressForeningen kan kun vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Såfremt opløsning vedtages af et flertal af de tilstedeværende på generalforsamlingen, men ikke med 2/3 flertal, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Psykiatrifonden, subsidiært en anden velgørende organisation, der har hjemme i Danmark, og som varetager interesser for mennesker med psykiske lidelser efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser. Generalforsamlingen kan i stedet vælge at stifte en fond (Angstfonden) som skal være hjemmehørende i Danmark med formål som i §2. Midler fra Angst & StressForeningen kan i så fald anvendes til at oprette fonden.

§ 12 Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7. juni 2001

Ændret ved generalforsamlingen 2003

Ændret ved generalforsamlingen den 18. september 2004

Ændret ved generalforsamlingen den 28. maj 2008

Ændret ved generalforsamlingen den 21. maj 2012

Ændret ved generalforsamlingen den 27. april 2017

Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 23. november 2020

Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 15. januar 2024

Ændret ved generalforsamlingen den 29. april 2024