Vejledning - Fagpersoner

Vejledning

Følgende er henvendt til lærere, pædagoger og ledelse i skolen med det formål:

 • At formidle viden til at kunne hjælpe, støtte og rådgive familier og den enkelte elev med angst.
 • At kunne inddrage undervisningsmaterialet i den almindelige undervisning for elever i 5. til 9. klasse i faget dansk, i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og til støtte for elevernes alsidige udvikling.
 • At fremme den gensidige forståelse og dermed trivslen blandt danske børn og unge.
 • At styrke elevernes sociale relationer og kompetencer ved at aftabuisere et emne som angst og gøre det lettere at tale om vanskeligheder og forskelligheder hos hinanden, positivt og handlingsorienteret.

Som fagperson må man tilpasse redskaber og metoder til egne ressourcer og praksis. Og man må indstille sig på at turde fejle og udvikle sin egen praksis hen ad vejen i et tæt samarbejde med eleven, hjemmet, skolens ledelse og evt. andre fagpersoner. At støtte en elev er en fælles opgave.

Udgangspunktet for materialets indhold er problemstillinger, cases, viden og erfaring, som er kendt af de mennesker, der har eller har haft angst inde på livet. Og kendt af dem, som arbejder professionelt med angst hos børn og unge. Aktiviteterne i materialet er dermed udviklet med afsæt i virkelighedsnære problemstillinger, personlige fortællinger og specialiseret viden om angst.

Målgruppe

Det samlede materiale på hjemmesiden henvender sig til børn og unge og til voksne – fagpersoner i skolen samt forældre - og kan anvendes i skolen såvel som i fritiden.

Det anbefales dog, at undervisningsaktiviteterne introduceres i forbindelse med aktiviteter i skolen.

Materialet består af:

 • Dokumentariske film med oplæg til debat og diskussion
 • Forslag til undervisningsaktiviteter
 • Faglig viden og inspiration
 • Råd og vejledning
 • Links og henvisninger til supplerende materiale

Undervisningsmaterialet

Materialet er tilpasset børn mellem 11 til 13 år og unge mellem 14 og 17 år. Materialet er almendannende og dermed ikke tænkt ind i en terapeutisk sammenhæng.

I et enkelt og positivt sprog formidles viden om angst hos børn og unge. Formidlingen har fokus på de forskellige former for angst, som børn og unge kan få. Hvordan angst kommer til udtryk, hvor udbredt angst er i Danmark, hvordan man kan tale om angst samt veje til handling, støtte og hjælp.

Eleverne skal primært arbejde med

 • Refleksions- og debatstof
 • Fortolkning og analyse
 • Egne multimedieproduktioner

Der kan arbejdes varieret og selektivt med stoffet med afsæt i klassens og den enkelte elevs forudsætninger, behov, styrker og kompetencer.

Vi anbefaler, at du går materialet igennem, inden du tilrettelægger undervisningen.

NB! Inden undervisningen

Tal med eleverne om emnet angst hos børn og unge, inden I ser film og begynder at arbejde med materialet.

Tag fx udgangspunkt i dette citat:

”Angst er en helt almindelig menneskelig følelse, som beskytter os mod det, der er farligt. Men hos nogle kommer angsten, selvom der ikke er nogen fare....”

Forbered eleverne på, at noget af stoffet kan få tanker og følelser frem hos den enkelte, som kan opleves stærkt og følsomt.
Det er vigtigt, at der skabes en forståelse for, at angst hos børn og unge behandles på et mere generelt plan i undervisningen og netop ikke som en form for terapi.
Det er ligeledes væsentligt at pointere, at der ikke nødvendigvis kun findes et rigtigt svar på opgaver og øvelser. Og at der kan være mange forskellige holdninger og synspunkter til de forskellige debatoplæg. Det er vigtigt at lytte og være åben for andres måder at se på verden.

Didaktiske og pædagogiske råd til overvejelse

 • Læs litteratur om emnet. (Se litteraturlisten).
 • Opmuntre barnet/eleven til at konfrontere de frygtede situationer i stedet for at undgå dem – fx sige mere i timerne.
 • Læreren kan diskret tilrettelægge gruppearbejde, der involverer fremlæggelse i små grupper, som et skridt mod at fremlægge for hele klassen.
 • Beløn fremskridt, mod og udholdenhed med ros. (Barnet skal roses for at prøve – ikke for at lykkes).
 • Tag emnet op blandt børnene/eleverne enten som et tema eller bare, når lejligheden byder sig. Tal om angst og de fysiske symptomer (rødmen, hjertebanken, rysten, svedige håndflader, hyperventilering osv.) som en naturlig ting vi alle kan føle, men som nogle oplever kraftigere end andre, fordi vi har forskellige kroppe og tænker forskelligt om de ting, vi oplever. Tal også om, at man netop kan tænke forskellige tanker i samme situation, og at nogle tanker gør én rolig, andre gør én angst.
 • Nævn gerne situationer, hvor du selv har været bange. Det gør det mere legitimt for børnene/eleverne at indrømme og tale om deres egen angst. Måske kan de selv komme med eksempler.

Fag og nye Fælles Mål

Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab

Materialet er særligt relevant i arbejdet med sundhedsundervisning og familiekundskab, da det omhandler et væsentligt tabu og en lidelse, som mange børn ofte står alene med. Efter 6. kl. skal eleverne fx være i stand til at aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner, og efter 9. kl. skal de kunne gøre rede for, hvordan følelser og kærlighed har betydning for sundhed og familieliv. Således er der i det obligatoriske emne en bred vifte af relevante emner og temaer, som passer til dette materiale. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Årsager og betydning
 • Visioner og alternativer
 • Handling og forandring

Eleverne kan arbejde med spørgsmål om trivsel og tryghed, livs- og levevilkår og relationer mellem forskellige mennesker. De kan desuden øve sig i at reflektere over deres eget hverdagsliv sammenlignet med andres og komme med ideer til, hvordan de kan hjælpe og støtte andre, der i perioder kan opleve at have det svært.

Læs mere

http://www.emu.dk/omraade/

Dansk

I dansk kan eleverne bl.a. arbejde med at udtrykke egne holdninger og synspunkter, skriftligt og mundtlig. Dialogen i klassen og i mindre grupper er central i undervisningen og kravene til at kunne formulere sig og argumentere ud fra egne og andres erfaringer bliver stadig større, jo ældre eleverne bliver.

Eleverne kan desuden arbejde med at

 • videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk
 • udtrykke sig med ord, sprog, tekster og andre udtryksformer
 • samtale og deltage i drøftelser og diskussioner i klassen og i grupper
 • udforske sprog og tekster gennem samtale, øvelser og eksperimenter
 • iagttage, vurdere og udarbejde medieproduktioner
 • udtrykke sig frit i ord, tekst og drama

Læs mere

http://www.emu.dk/dansk/

Guide til film

Fire korte temafilm

Du kan se fire korte temafilm, som hver på sin måde handler om angst hos børn og unge i forhold til skoleliv.

Hver for sig sætter de fire film spot på ting, som skole og fagpersoner kan gøre, når man enten har eller får en elev med en angstlidelse. Det kan være en elev med eller uden diagnose. Og det kan være på et tidspunkt, hvor eleven og familien står over for at skulle søge hjælp i forhold til en bekymring omkring elevens trivsel, eller hvor man som skole har behov for at gå videre til familien med en bekymring for eleven.

Filmenes temaer er

 • Opmærksomhed og gode relationer
 • Kompetencer og samarbejde på tværs
 • Lærerrolle og videndeling
 • Skole-hjem-samarbejde og aftaler med eleven

Til filmene er knyttet debat- og diskussionsoplæg, som kan anvendes ved team- og klassemøder og i forbindelse med skolens pædagogiske udviklingsarbejde. Herunder skole-hjem-samarbejdet.

Du kan derudover se to dokumentarfilm om børn og unge med angst. Filmene er produceret for henholdsvis børn mellem 11 og 13 år og unge mellem 14 og 17 år.

Begge film kan ses af børnene og deres familier, og de kan inddrages i undervisningen i faget dansk, samt i arbejdet med klassens og den enkelte elevs trivsel og udvikling. Endvidere kan de anvendes i emnedage og i temauger, hvor klassen fx arbejder med trivsel eller psykiske lidelser blandt børn og unge.

Til børne- og ungefilmene er knyttet aktivitetsforslag til undervisningsbrug. Se mere under menupunkterne for børn og unge samt menupunktet ”Aktiviteter”.

Forældrefilm

Under menupunktet ”Forældre” finder du en dokumentarfilm, som primært henvender sig til forældre og voksne omkring børn og unge med angst.Forældrefilmen kan med fordel ses af skolens fagpersoner og inddrages i skolens arbejde og udvikling. Til forældrefilmen er knyttet debat- og diskussionsoplæg, som kan anvendes ved skole-hjem-arrangementer.

Personlige fortællinger

Under menupunktet ”Råd og støtte” kan du se seks korte film, hvor Jonas, Tina og Kristine ærligt og følsomt beskriver hverdagen med angst i familien. Filmene kan anvendes som oplysende og som en del af undervisningen.