Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi

- En vejledning for klienter og behandlere

Kognitiv behandling af panikangst og socialfobiProfessor i klinisk psykologi ved Århus Universitet, Esben Hougaard, har i januar 2006 udgivet en yderst spændende og meget anbefalelsesværdig bog ”Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi”. I et enkelt, klart og præcist sprog forklarer Hougaard hvad angst er, hvilke angstformer der skelnes imellem, om mulige årsager til angsten samt om hvorledes den kan behandles ud fra de kognitive behandlingsmetoder. Bogen udgør en videreudvikling af den 1. udgave ”Kognitiv behandling af angst og panik” (1997), hvor målgruppen er indsnævret til mennesker med panikangst, med eller uden agorafobi, samt ændret til at inkludere socialfobi. Grundet Hougaards relativt enkle og overskuelige sprogbrug vil bogen være hensigtsmæssig for såvel behandlere, mennesker med interesse for - eller personlig erfaring med – både panikangst og socialfobi.

Bogens titel, ”Kognitiv behandling”, refererer til en relativt ny psykologisk behandlingsmetode, som navnlig er dokumenteret at være virksom i forhold til behandlingen af angstlidelser. ”Kognition” betyder tænkning eller erkendelse og i kognitiv behandling forudsættes, at mennesker med angst har negative og uhensigtsmæssige tanker med sig, som har indflydelse på den måde, de oplever specifikke situationer på. Den kognitive behandling har som udgangspunkt det formål at hjælpe klienten til at opspore, undersøge og ændre negative tanke- og adfærdsmønstre for derigennem at lære at håndtere angsten.

Alene bogens opbygning fortæller noget om dens relevans for angstplagede personer. Det første kapitel beskriver relativt indgående, hvad angst er, hvilket skaber en vigtig begrebsmæssig afklaring af fænomenet, idet angst kan opleves diffust for mange. Hougaard forklarer eksempelvis tre forskellige angstformer, som vil kunne opstå alt efter hvor tæt på den oplevede farekilde, man er, samt omtaler angstens fire komponenter: den følelsesmæssige, fysiologiske, kognitive og den adfærdsmæssige bestanddel ved angsten. Endelig kommer forfatteren ind på forskellige symptomer på angst og angstsymptomernes funktioner for personen. Et kapitel, som har til hensigt at præcisere et vanskeligt definerbart fænomen, hvilket bestemt lykkes.

Efterfølgende kapitel, ”Angstlidelser”, er en relativt udførlig gennemgang og diskussion af de forskellige diagnostiske grupperinger samt inddragelse af forskellig relevant og spændende statistik. Diagnose-kapitlet efterfølger naturligt det foregående kapitel, og redegørelsen af diagnosesystemet med de forskellige underinddelinger bliver igen præsenteret i en pædagogisk stilform, som gør, at dette på tydelig vis også vil appellere til angstplagede personer.

I det følgende kapitel, ”Angstens årsager”, forsøger Hougaard ud fra de sidste årtiers forskning at svare på mange af de uafklarede spørgsmål omhandlende det forhold, at nogle i højere grad end andre oplever angst. Angstens ætiologi belyses bl.a. i forhold til genetikkens betydning, de opvækstbetingelser vi har været underlagt, sammenhængen mellem nutidig stress og angst, indlæringer af fobier, samt hvilke forhold, der kunne tænkes at udgøre årsagen til bogens overordnede temaer: panikangst og socialfobi. Hougaard anvender i kapitlet diverse grafiske illustrationer og modeller, som kan være en rigtig god hjælp til at få et bedre overblik over de konkrete årsagssammenhænge til angsten og at skabe en større indsigt i og forståelse for egen angstlidelse.

De sidste to kapitler, ”Behandling af angst” samt ”Behandlingsprogrammer for panikangst og socialfobi”, udgør tilsammen halvdelen af bogen og tegner sig samtidigt for bogens centrale element. Dette er stedet, hvor Hougaard gennemgår de grundlæggende principper for den kognitive behandling og kommer med håndgribelige beskrivelser af, hvordan man både professionelt arbejder med kognitiv behandling, samt hvordan man som klient selv kan arbejde kognitivt med sin egen angst. Kapitlerne indeholder mange virkelig gode konkrete spørgsmål, eksempler, illustrationer og øvelser, der viser, hvordan man kan bruge terapiformen egenhændigt eller i kombination med et egentligt kognitivt terapiforløb. Ligeledes belyses på bedste pædagogiske vis, dels hvorledes ens negative tanker bidrager til at skabe angst, på hvilken måde man kan forsøge at omstrukturere denne tænkning, og dels hvordan man på forskellige måder kan arbejde med sin adfærd - begge indfaldsvinkler med det overordnede formål at mestre eller reducere angsten. Et rigtigt spændende kapitel, ikke mindst fordi det omhandler, hvad man kan ”gøre ved” problemet.

Opsummerende er det min vurdering, at Hougaards seneste bog ikke alene udgør et virkelig spændende bidrag til angstlitteraturen både som en teoretisk fremstilling af den kognitive behandlingsform og som en brugsbog for den angstplagede. Desuden formår bogen at påpege det paradoksale perspektiv, at hvor omkringliggende og sammenlignelige lande tilbyder sygesikringstilskud til psykologbehandling af angsttilstande, så eksisterer en sådan mulighed ikke i Danmark. Dette til trods for det betragtelige problem at 15-20% på et givent tidspunkt anslås at ville opleve angst i en sådan grad, at det medfører en betydelig lidelse og gene.

Af Klaus Bergstedt Sørensen

Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi
- En vejledning for klienter og behandlere
Esben Hougaard.
Dansk Psykologisk Forlag, 1. udgave, 1. oplag, 2006
179 sider
ISBN 87 7706 431 1

NB! Der findes en nyere udgave fra 2007!