Publikationer

Sygdomsbyrden i Danmark (Sundhedsstyrelsen 2016)
Ulykker, selvskade og selvmord

En lang række byrdemål for dødelighed, hospitalskontakter, lægekontakter, sygefravær, førtidspensioner og økonomiske konsekvenser er beregnet for tre skadestyper. Skadestyperne er valgt ud fra betydning, forebyggelsespotentiale og tilgængelighed af data og omfatter trafikulykker, faldulykker og selvmord.

Flere mænd end kvinder begår selvmord. Der er imidlertid ikke nogen nævneværdig kønsforskel i antallet af personer, der samlet set enten begår selvmord, forsøger at begå selvmord eller udøver selvskade. For de fleste øvrige byrdemål har selvmordsforsøg og selvskade større betydning blandt kvinder end blandt mænd.  

Beregningerne kan give større indsigt i den betydning, udvalgte skadestyper har for befolkningens sundhedstilstand og således bidrage til en målrettet planlægning af eksempelvis relevante forebyggelsestiltag både nationalt, regionalt og kommunalt.

Download publikationen (pdf)


Sygdomsbyrden i Danmark (Sundhedsstyrelsen 2015)
Sygdomme

I rapporten er en lang række sygdomsbyrdemål i form af forekomst, dødsfald, tabte leveår, indlæggelser, ambulante hospitalsbesøg, skadestuebesøg, besøg i primærsektoren, førtidspensioner, sygedage, sundhedsøkonomi og produktionstab belyst for 21 udvalgte sygdomme herunder angst. Endvidere belyses den sociale ulighed i sygdomsbyrdemålene ved at se på forskelle mellem uddannelsesgrupper.

Download publikationen (pdf)


Referenceprogram for angstlidelser hos voksne (Sundhedsstyrelsen 2007)

Formålet med referenceprogrammet er at sammenfatte og stille den seneste faglige viden/evidens og erfaring til rådighed for sundhedsvæsenet. Referenceprogrammet søger således at kortlægge, hvad der er ”god klinisk praksis” i patientbehandlingen, så denne viden kan indgå som pejlemærker og beslutningsstøtte i planlægning og tilrettelæggelsen af indsatsen for voksne med angstlidelser.

Angstforeningen var repræsenteret i arbejdsgruppen, som udarbejdede referenceprogrammet.

Download publikationen (pdf)